Alapszabály – 4. Az egyesület elnöksége

4.1. Az elnökség feladata

Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség.
Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.

4.2. Az elnökség tagjai

Az elnökség három tagú:

 • a közgyűlés által választott elnök,
 • a közgyűlés által választott alelnök,
 • a közgyűlés által választott elnökségi tag (titkár).

4.3. Az elnökség megválasztása

Az elnökség tagjai az alapítók döntése szerint öt (5) éves időszakra választhatók.
Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá. Bármelyik tisztség megújítható.

4.4. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

A vezető tisztségviselőnek erkölcsi mintaként is e közösség élén kell állnia, de a törvényi követelményeknek maximálisan meg kell felelnie, ellene kizáró ok nem állhat.

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú természetes személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, a fotózástól vagy a számítógépek használatától.
 6. Életellenes vagy szexuális bűncselekmények elkövetése miatt elítélt egyesületi tag a c) bekezdés szerint sem lehet vezető tisztségviselő.
 7. Az egyesületből jogerősen kizárt, majd később visszavett tag a visszavételtől számított tíz éven belül nem vállalhat vezetői tisztséget.

4.5. Az elnökségi tagság megszűnése

Az elnökségi tagság megszűnik

 • a tisztségről való lemondással
  • a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni (jegyzőkönyvben rögzíteni kell) vagy
  • a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel (az elnök kilépésekor a másik két taggal);
 • visszahívással;
 • a tagság megszűnésével,
 • a határozott idő lejártával.

Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. Ha az elnökség megbízatási idejének lejárta előtti két hónapban szűnik meg valamely tag elnökségi tagsága, új elnökséget kell választani.

4.6. Az elnökség tagjainak díjazása

Az elnökség tagjai külön díjazásban nem részesülnek. Esetenként a közgyűlés dönthet ennek ellenkezőjéről. Száz főt meghaladó tagság esetén az elnökség díjazásáról kell dönteni.

4.7. Az elnökség kötelezettségei

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség köteles tevékenységéről éves beszámolót készíteni.

4.8. Az elnökség feladatai

Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.

 1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 9. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 10. 2.1. pont alapján a tag felvételéről való döntés.

4.9. Az elnökség döntési rendje

Az elnökség határozatképes, ha azon legalább a tagok kétharmada részt vesz.
Az elnökség döntéseiről határozatot hoz a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással. 
Ha két tag van jelen, egyhangú döntés szükséges.

4.10. Az egyesület vezető tisztségviselői

A fenti elnökség mandátuma 2020. február 26-ig tart.

Alapszabály: 1234567891011