Alapszabály – 2. Az egyesület tagsága

Lásd még: Taglista.

2.1. A tagság létrejötte

Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

 • tíz saját készítésű fotót az elnökség rendelkezésére bocsát értékelésre;
 • nyilatkozik a belépési szándékról;
 • elfogadja az egyesület célját (céljait);
 • a létesítő okirat (alapszabály) alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.
 • Rendes tag csak 18. életévét betöltött természetes személy lehet.

A belépési kérelem elfogadásáról – a beküldött/bemutatott fotók figyelembevételével – az elnökség határoz.
A tagság egyszerű többségének (50% feletti arány) javaslatára a jelentkezőt fel kell venni a tagok közé.

2.2. A tagság típusai

2.2.1. Rendes tag
Minden tag alapértelmezetten rendes tag, beleértve az alapító tagokat is. A rendes tag jogai és kötelezettségei az egyesület viszonylatában teljesek.

2.2.2. Pártoló tag
A pártoló tag az egyesület céljaival egyetértve vagyoni hozzájárulással (a mindenkor érvényes tagdíj legalább tízszeresének befizetésével) támogatja annak működését, céljai elérését, de nem rendelkezik a rendes tag teljes jogosítványaival.
A pártoló tag meghívható az egyesület közgyűlésére, vagy rendezvényeire. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga nincs és nem választható.

A rendes tag nem válik pártoló taggá, ha anyagilag támogatja az egyesületet.

2.2.3. Tiszteletbeli tag
Kimagasló szakmai vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével támogatja az egyesületet.
Nem rendelkezik a rendes tagokat megillető jogosítványokkal, de a közgyűlés dönthet egyedileg erről másként is. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga nincs és nem választható. A tiszteletbeli tagra nem vonatkozik a tagdíjfizetési-kötelezettség. A tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja.

2.2.4. Alapító tag
Az alapításkor jelenlévő rendes tag, aki létrehozta a szervezetet. Az alapító tag nem rendelkezik több joggal, mint a rendes tag.

2.3. A tagság megszűnése

2.3.1. A tagsági jogviszony megszűnésének esetei

2.3.1.1. Kilépés
A tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép.
A kilépésről írásban kell nyilatkozni, de nem kötelező a nyilatkozatban a kilépést indokolni. A kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.

2.3.1.2. Felmondás – A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása tagdíjhátralék miatt
A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő (minimum egy, maximum tizenkettő hónap) eredménytelenül telt el.
Szociális alapon az elnökség haladékot adhat a tagdíj megfizetésére, vagy mérsékelt tagdíjat állapíthat meg. A fentiek mellett a közgyűlés egyszerű többségének szavazata alapján bármely tag jogviszonya felmondható.

2.3.1.3. Kizárás
A kizárást etikai vagy gazdasági vétség gyanújának megállapítása után, vagy más tag panaszára az elnökség kezdeményezi, az eljárás megindításáról a megvádolt tagot értesíti.
A tisztességes eljárás érdekében a megvádolt tag számára meg kell adni a védekezés lehetőségét.
A megvádolt tag személyes meghallgatás keretében először az elnökség, majd a közgyűlés előtt is kifejtheti álláspontját, véleményét.
Közgyűlési határozattal bármely tag kizárható. A határozatról indoklással ellátva, írásban értesítést kell küldeni a kizárt tagnak, akit az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről is.

2.3.1.4. Technikai megszűnés
A tag tagsági jogviszonya megszűnik halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén.

2.3.2. A tagsági jogviszony megszűnésének következményei

 • A tagot a tagnyilvántartásból (az egyesület tagjai közül) törölni kell.
 • A tagsági jogviszony megszűnik, így a tagi jogok és kötelességek is.
 • A befizetett tagdíj vagy támogatás nem kerül visszafizetésre – még részben sem.

2.4. A tagok jogai

A rendes tag a közgyűlésen részt vehet, azon szavazhat. A közgyűlésre meghívható bármely pártoló, vagy tiszteletbeli tag is. Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – a rendes tag az egyesület bármely tisztségére választható.
Bármely tag (rendes, pártoló, tiszteletbeli) a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet (ha kapott meghívót). A rendes tag jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

2.5. A tagok kötelességei

Az egyesület tagja köteles

 • tagdíjat fizetni,
 • betartani az alapszabály rendelkezéseit,
 • betartani a közgyűlés határozatait,
 • betartani az elnökség határozatait.

Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. Az egyesület tagjának törekednie kell a többi tag jó hírnevének megőrzésére.

2.6. Az egyesületi tagdíj

2.6.1. Az egyesület éves tagdíja tizenkétezer (12000) forint, amelyet negyedéves esedékességgel előre kell fizetni.
2.6.2. A negyedévek a naptári negyedévhez igazodnak.
2.6.3. A fizetési haladék az első naptári negyedévben február 15-ig szól, a többi negyedévben az első hónap 15-éig.
2.6.4. Az új belépők fél éves tagdíjat fizetnek, amely a megkezdett és a következő negyedévre szól és a belépéskor esedékes megfizetni.
2.6.5. Minden tag fizethet előre több negyedévet is.

2.7. Az egyesületi tagsági kártya

2.7.1. Az egyesület tagsági kártyája egyben kedvezményeket biztosító kártya és sajtóigazolvány is.
2.7.2. A kártya legalább magyar–angol–német–francia nyelveken tartalmazza a főbb információkat.
2.7.3. Az egyesület tagsági kártyáit az elnökség bocsátja ki.
2.7.4. A rendes tag alapesetben az alapkedvezményeket nyújtó (Classic logós) kedvezménykártyaként kibocsátott igazolványra jogosult – a (minimális gyártási költségeket és logóhasználati-díjat tartalmazó) költségtérítés megfizetése mellett.
2.7.5. Az elnökség (az egyesület érdekében) magasabb szintű kedvezményekre jogosító (Silver vagy Gold logós) kártyákat bocsáthat a tagok birtokába, hogy ezzel motiválja, ösztönözze vagy jutalmazza őket a 2.7.4. ponttal azonos költségtérítés mellett. A magasabb szintű kártyák piaci áron megvásárolhatók, így az egyesületet támogatva.

Alapszabály: 1234567891011